KONTAKTA OSS

Lars Edlingsson

Kungsgatan 36
387 32 Borgholm, �land
Mobil: 070-348 82 83

Mail:lars.edlingsson@icloud.com

Rot-avdrag

ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nåra anslutning till en bostad som du

  • Äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

  • Äger och som dina föräldrar bor i.

Du för däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeär fem år eller yngre.

Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

Sök tjänst genom att klicka på första bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V


A

ALTAN - SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ALTAN - BOSTADSRÄTT
Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan som här till en bostadsrätt. Detta g�ller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underh�ll av altanen.

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

ARKITEKTKOSTNAD
Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

ARRENDERAD BOSTAD
ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till skattereduktion.

ASFALTERING
Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

AVFALL
Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta g�ller såväl bortforsling av hushålls- och trädgärdsavfall som bortforsling av byggmaterial.


B

BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BALKONG - BOSTADSRÄTT
Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion oavsett om visst arbete utförs i lägenheten eller inte. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.

BALKONG - SM�HUS
Tillbyggnad av balkong till sm�hus ger rätt till skattereduktion.

BARNS HUSH�LL
Skattereduktion medges inte för husarbeten som för�ldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall för�ldern är �gare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de ROT-arbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

BEGR�NSAT SKATTSKYLDIG
Skattereduktion medges inte för den som är begr�nsat skattskyldig i Sverige. Fär den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BIDRAG
Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgär att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BLANDARE
Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

BOSTADSRÄTT
äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för som ger rätt till skattereduktion. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.

BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

BREDBAND
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRUNNSBORRNING
Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRYGGOR
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att j�mst�lla med ett komplementhus.

BYGGLOVSHANDLINGAR
Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion.


C

CARPORT
Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport för anses vara ihopbyggd med huset om det finns en därr mellan det befintliga huset och carporten eller om carportens yttervägg till 75% eller mer bestär av bostadshusets yttervägg.

CENTRALDAMMSUGARE
Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.


D

DRÄNERING
grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att Återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

D�DSBO
Ett dödsbo kan endast f� skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till skattereduktion.

D�RRAR I SMÅHUS
Byte av därrar i sm�hus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda därrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller m�lning av därrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.

D�RRAR I BOSTADSR�TT
Byte av ytterdärr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren f� skattereduktion för byte av innerdärrar. Tillverkning av måttbestållda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.


E

EKONOMIBYGGNAD
Reparation, underh�ll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-ARBETEN - SMÅHUS
El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

EL-ARBETEN - BOSTADSRÄTT
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
ROT-arbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast för effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.


F

FASADTVÄTT
Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FJÄRRVÄRME - SMÅHUS
Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FJÄRRVÄRME ? BOSTADSRÄTT
Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FUKTM�TNING
Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.

FÖNSTER - SMÅHUS
Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

FÖNSTER - BOSTADSRÄTT
Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerf�nster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgär att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för husarbeten som utförs i för�lders hushåll ger rätt till skattereduktion. Fär skattereduktion för ROT-arbete g�ller dock att den som ans�ker om skattereduktion ocks� är den som �ger för�lderns bostad.


G

GARAGE
Nybyggnad av frist�ende garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt sm�hus är att j�mst�lla med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage för anses vara ihopbyggt med huset om det finns en därr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets ytterv�gg till 75 procent eller mer bestär av bostadshusets yttervägg.

GRUND - �TG�RDER P� KRYPGRUND
�tgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA
Anläggning av gr�smatta ger inte rätt till skattereduktion.


H

HALMTAK
Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HISS - I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.

HYRESGÄST
ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR
Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.


I

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anl�ggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

INSTALLATION
Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tv�ttmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.


J

JORDVÄRME
grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


K

KAKELUGN
Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

KOMMUN
Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ers�ttningen som betalas är marknadsmässig.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

KOMPLEMENTHUS
Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du f� skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.

KONVERTERINGSST�D
Konverteringsst�det är ett statligt st�d/bidrag och har du som fastighets�gare erh�llit detta kan du inte f� skattereduktion för det arbete som du har f�tt konverteringsst�d för.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER
ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion.

KRANAR
Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KVALITETSANSVARIG
Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

KÖK
Renovering av k�k ger rätt till skattereduktion. Lackning av k�ksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.


L

LARM
Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

LÄS
Byte av dörrlås i sm�husfastighet ger rätt till skattereduktion.


M

MARKARBETEN - INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. �ven arbetskostnaden för att �terst�lla marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN ? STEN/PLATTL�GGNING
Sten- eller platts�ttning i tr�dgärden ger inte rätt till skattereduktion.

MARKISER - SMÅHUS
Montering av markiser på sm�hus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

MARKISER - BOSTADSRÄTT
Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.

MASKINKOSTNADER
Kostnader för dyrbara maskiner s�som gr�vmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN - BOSTADSR�TT
M�lningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till s�dant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas allts� �ven m�lning av insidan av därrar och f�nster i bostadsrätten. M�lning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som här till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN - SMÅHUS
M�lningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN
M�tarbeten ger inte rätt till skattereduktion.


N

NYBYGGNATION
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

Inte heller om- och tillbyggnad som gärs på nybyggda sm�hus och tillhärande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda sm�hus under de första fem ären fr�n sm�husets fördigst�llande. Detta innebär att fastigheter med värdeär 2004 kan f� skattereduktion för arbete som gärs är 2010 och fastigheter med värdeär 2005 kan f� skattereduktion för arbete som gärs är 2011 o.s.v.

Skattereduktion medges dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeär 2004-2008) förutsatt att arbetet är utfört under tiden den 8 dec 2008 ? 30 juni 2009.

NYBYGGNATION - V�XTHUS
Arbetskostnad för att bygga ett friliggande v�xthus ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNAD - RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.

Om ett �ldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

N�RINGSBOSTAD
En person som �ger och bor i en sm�husfastighet för skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingär i näringsverksamhet eller utgär en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.


O

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SM�HUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett �ldre hus under förutsättning att stärre delen av den ursprungliga byggnadsstommen beh�lls. Detta g�ller �ven vid stärre tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett �ldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial �teranv�nds.


P

PERSIENNER
Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

PLÅTTAK
Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till skattereduktion. även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till skattereduktion.

POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta g�ller även om poolen byggs in i befintlig altan som här till huset.

Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.


R

RADON
Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fl�ktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgär att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.


S

SAMF�LLIGHET
ROT-arbete på samf�lligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.

SANITETSPORSLIN
Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR
Skadedjursbek�mpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av märdarsniglar.

SERVICE OCH REPARATIONER
Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

SKORSTEN
Reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. �ven arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

SM�HUS
Ett sm�hus är en byggnad som är inrättad till bostad �t en eller tv� familjer. Skattereduktion medges �ven på sm�hus som inte har �satts n�got värde vid fastighetstaxeringen.

STAKET
Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

STENS�TTNING
Stens�ttning ger inte rätt till skattereduktion.


T

TAKPANNOR
Tv�tt av takpannor samt l�gga ny eller byta ut befintlig bel�ggning ger rätt till skattereduktion.

TIDSPERIOD
Reglerna om skattereduktion för husarbete är permanent.

TILLBYGGNAD
Om du l�ter bygga till ett befintligt sm�hus eller befintlig g�ststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett �ldre hus medför inte att huset anses nybyggt under föruts�ttning att stärre delen av den ursprungliga byggnadsstommen beh�lls. Detta g�ller �ven vid stärre tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TILL�GGSISOLERING
Till�ggsisolering ger rätt till skattereduktion.

TRAPPA
Reparation eller byte av entr�trappor som är f�sta eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN - AVLOPP
Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhära bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


U

UTBYGGNAD ? FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förr�d ger rätt till skattereduktion.


V

VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VASSTAK
Rengäring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VEDSPIS
Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION
Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION
Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.


ÄGARE
Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

Hemsida fr�n Internetavdelningen | Cookies